Finet

Računovodstvo in knjigovodstvo

Kot računovodski servis opravljamo storitve za:

 • Pravne osebe (d.o.o., d.n.o.),
 • Samostojne podjetnike,
 • Fizične osebe, ki se ukvarjajo z dejavnostjo,
 • Društva in sindikate,
 • Davčno zastopstvo za tujce.

Naše storitve

 • Vodenje temeljne knjige (glavna knjiga, enostavno in dvostavno knjigovodstvo).
 • Izdelava medletnih računovodskih izkazov in kazalnikov poslovanja za interne potrebe strank in za zunanje uporabnike kot so banke in ostale finančne posrednike.
 • Izdelava letnih računovodskih poročil za d.o.o., d.n.o., društva, samostojne podjetnike, krajevne skupnosti, sindikate in pošiljanje le-teh na Ajpes in na FURS po elektronski poti.
 • Knjiženje prejetih in izdanih računov v glavno knjigo z direktnim vnosom v knjigi prejetih in izdanih računov ter v evidenco saldakontov ali preko internetnega knjigovodstva.
 • Spremljanje terjatev in obveznosti z izpisi odprtih postavk in opominov, ter sprotno usklajevanje salda s kupci in dobavitelji.
 • Vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih.
 • Vodenje davčnih evidenc ter obračun davka na dodano vrednost (mesečno ali trimesečno), oddaja obrazca DDV-O in eventualnih prilog ter oddaja rekapitulacijskega poročila in poročila o dobavah.
 • Obračun plač (z različnimi metodami obračunavanja), regresa, božičnice, nagrade za poslovno uspešnost, obračun povračil stroškov vezanih na stroške dela (malica, prevoz na delo in iz njega...) v skladu z aktualno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, obračun bonitet, izpolnjevanje zahtevkov za refundirano bolniško, oddaja iREk obrazcev na e-davke, elektronsko poročanje Ajpesu.
 • Pomoč pri zaposlitvah kot so elektronsko pošiljanje prijave potrebe po delavcu na Zavod RS za zaposlovanje, izdelava pogodbe o delu, izpolnjevanje obrazca M-1/M-2, priprava napotnic za predhodni zdravstveni pregled.
 • Vnos podatkov o zaposlenih v kadrovske evidence.
 • Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDOH-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja (najemnine, avtorska dela, podjemne pogodbe, izplačilo dividend...), obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, študentom in dijakom za obvezno praktično delo ter priprava in oddaja REK obrazcev po e-davkih.
 • Vnos osnovnih sredstev v register osnovnih sredstev v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 1 in SRS 2).
 • Obračun amortizacije v skladu s SRS 13 in ZDDPO-2, kjer so določene maksimalne stopnje amortizacije in knjiženje v glavno knjigo.
 • Izdelava elektronskih plačilnih nalogov, katere po željah strank oddajamo po elektronski pošti ali direktno uvažamo na e-bančništvo za tiste stranke od katerih imamo pooblastila.
  Povezava z bankami nam omogoča enostavnejši in hitrejši način finančnih obdelav podatkov.
 • Izdelava blagajniških prejemkov, izdatkov in dnevnikov ter direktno knjiženje v glavno knjigo in knjigo izdanih računov za potrebe obračuna davka na dodano vrednost.
 • Obračun obresti (zamudnih, rednih, obresti med povezanimi osebami) z upoštevanjem zakonsko določene višine predpisane obrestne mere zamudnih obresti in obrestne mere med povezanimi osebami).
 • Pošiljanje statističnih poročil kot so obrazci SKV, SN na Banko Slovenije , Statistik finančnih računov na Ajpes ter ostala statistična poročila za Statistični urad RS, občine in ostalim, intrastat. 
 • Vsa ostala poročanja po veljavni zakonodaji.

Naša odgovornost

 • izdelava računovodskih poročil in informacij na podlagi dokumentov, ki jih prejmemo od naših strank
 • kontiranje in knjiženje na podlagi veljavnih računovodskih, davčnih in finančnih predpisov
 • izdelava poslovnih knjig na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) in Slovenskih računovodskih standardov (SRS)
 • arhiviranje računovodskih dokumentov pri nas za dve do tri poslovni leti
 • strokovno usposabljanje naših zaposlenih na področju računovodstva in davkov
 • sodelovanje z zunanjimi inštitucijami (banke)
 • sodelovanje z FURSOM-om
 • varovanje poslovnih skrivnosti naših komitentov

Za verodostojnost in ažurnost dokumentov, ki nam jih stranke posredujejo ter za poslovne odločitve odgovarjajo naročniki storitve.