Finet

Zahteve podjetništva in obrti v Sloveniji v letu 2009

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je s svojimi zahtevami spodbujevalec oblikovanja primernega poslovnega okolja. Zbira informacije o vplivu krize na poslovanje obrtnikov in malih podjetnikovin na tej osnovi pripravlja predloge ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov krize.

Tako je vlada nekatere predloge že upoštevala in jih posredovala državnemu zboru v obravnavo in sprejem, ostale pa vključila v zahteve za leto 2009.

Številni mali gospodarski subjekti propadajo zaradi:

 • finančne šibkosti
 • odvisnosti od večjih podjetij in
 • prevelikih davčnih bremen

Od države se pričakuje da v davčno zakonodajo uvede:

 • poenostavitve pri vodenju knjigovodskih evidenc in
 • pri ugotavljanju davčne osnove za mala podjetja
 • da se ponovno uvedejo podjetniške davčne olajšave kot v preteklosti (olajšave za investiranje bi treba razširiti še na ostale vrste osnovnih sredstev, za katere jo sedaj ni mogoče uveljavljati ter izenačiti za vse gospodarske subjekte ne glede na organizacijsko obliko)

Poleg tega bi bilo nujno potrebno uvesti tudi:

 • Olajšave za zaposlovanje
 • Olajšave za oblikovanje investicijske rezerve (mali gospodarski subjekti bi na ta način lažje prebrodili obdobje krize, saj se srečujejo s pomanjkanjem financ za investiranja v osnovna sredstva)
 • Olajšave v obliki zmanjšanja zneska davka v prvih dveh letih poslovanja za gospodarske subjekte, ki prvič začnejo z opravljanjem gospodarske dejavnosti
 • Odlog ali obročno plačilo za čim več vrst davčnih obveznosti
 • Skrajšanje zakonskega roka za vračilo DDV (Državni zbor je 31.marca letos izglasoval novelo Zakona o DDV (ZDDV-1A), s katero se rok za vračilo presežka plačanega DDV skrajšuje s 60 na 21 dni, vendar je Državni svet izglasoval odložilni veto)
 • Plačilo prispevkov za socialno varnost od izplačanih plač naj bi nastopilo osmi dan po izplačilu plač (tako se bi zmanjšal pritisk na likvidnost izplačevalca)
 • Obračunavanje in plačevanje ddv po plačani realizaciji za širši krog gospodarskih subjektov (predlog za zvišanje praga za obračunavanje DDV po plačani realizaciji je iz sedajnih 208 tisoč na 400 tisoč). OZS zahteva da bi vsi zavezanci za DDV prešli na plačevanje DDV po plačani realizaciji in s tem se bi povečala likvidnost v podjetjih in bilo bi manj zlorab preko slamnatih podjetij
 • Spremembo pogojev za obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov in za vodenje knjigovodskih evidenc po sistemu enostavnega knjigovodstva
 • Znižanje davčne stopnje DDV na področju delovno intenzivnih dejavnosti

Vlada je sprejela predlog sprememb zakona o DDV konec julija, kjer se bo nižja 8,5 % stopnja davka še naprej uporabljala v gostinstvu, poleg tega pa tudi pri čiščenju oken in zasebnih gospodinjstev, manjših popravil koles, čevljev in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila, domačem varstvu, frizerskih storitvah ter pri prodaji biotičnih sredstev za varstvo rastlin in knjig na vseh fizičnih nosilcih.

Tudi sami lahko preko posameznih zbornic vplivamo s svojimi predlogi in mnenji k oblikovanju takih in še ostalih zahtev ali predlogov, kateri se potem lahko posredujejo v državno proceduro.

Povzela: Zalka Bosanac

« Nazaj