Finet

Družbeno odgovorno podjetništvo (DOP)

Družbeno odgovorno podjetništvo pomeni, da zadovoljujemo potrošnikove potrebe ob sočasni skrbi za zaposlene, dobavitelje in skupnost okrog nas. To seveda ni nekaj novega - veliko podjetij že od nekdaj skrbi za svoje zaposlene, se povezuje s skupnostjo, kjer delujejo, ali pa so dejavna na področju varovanja okolja. Vendar pa se družbeno odgovorno podjetništvo, kot izraz za skupek aktivnosti za zagotavljanje ekonomske uspešnosti podjetja z vključitvijo družbenih in okoljskih dejavnikov v poslovne aktivnosti, pri nas šele pričenja uveljavljati.

Evropska komisija je prevzela aktivno vlogo pri promociji družbene odgovornosti, saj jo vidi kot eden od načinov dviga konkurenčnosti in prizadevanja za trajnostno družbo.

Glavni namen družbeno odgovornega obnašanja podjetij sicer ni konkurenčnost, temveč upoštevati tudi druge, prispevati k reševanju okoljskih in družbenih problemov ter s tem k splošni blaginji. Družbena odgovornost podjetij prispeva k uresničevanju ciljev, ki si jih je zastavila EU, tj. izboljšati konkurenčnost, doseči odličnost in ustvariti trajnostno družbo.

Z družbeno odgovornostjo podjetja je možno krepiti konkurenčni položaj posameznih podjetij, pa tudi lokalnih in regionalnih skupnosti, držav in EU.

Center RČV (Center razvoja človeških virov) v sodelovanju s slovenskimi (GZS - Območna zbornica Maribor, Ekonomski institut Maribor, Novelus, ZSSZ - OO Podravja) in angleškim partnerjem (Business Inovation Centre) s pomočjo sredstev EU izvaja projekt „CSR- Code to Smart Reallity“ s katerim želi dvigniti zavest o pomenu družbene odgovornosti v Sloveniji ter vzpostaviti podporno okolje za razvoj družbeno odgovorne podjetnike prakse, predvsem med malimi in srednje velikimi podjetji.

Projekt CSR- Code to Smart Reallity“ nudi:

malim in srednje velikim podjetjem:

  • dostop do informacij o družbeni odgovornosti, metodah uvajanja, standardih, dobri praksah ipd. družbeno odgovorne podjetniške prakse,
  • izmenjavo izkušenj in dobrih praks s podjetji in podpornim okoljem iz Velike Britanije,
  • svetovalno pomoč pri uvajanju družbene odgovornosti;

podjetniškim svetovalcem:

  • izbor člankov, priročnikov in drugega gradiva o družbeni odgovornosti podjetij,
  • modularni program usposabljanja na področju družbene odgovornosti,
  • vključitev v vzpostavljeno mrežo svetovalcev za družbeno odgovornost.

Družbena odgovornost podjetij (DOP) je v najširšem smislu opredeljena kot obveznost podjetja, da uporablja svoje vire na družbeno koristen način, in s tem, ko upošteva širšo družbeno skupnost, povečuje blagostanje družbe, neodvisno od neposrednih pridobitev podjetja. Med klasične teme družbene odgovornosti se uvršča okoljevarstvo, spoštovanje človekovih pravic, nediskriminacijo oziroma zagotavljanje enakih možnosti za vse, zdravje in varnost na delovnem mestu, integriranje principov trajnostnega razvoja v upravljanje nabavne verige, poslovno etiko in razvijanje odnosov do lokalne skupnosti. Če gledamo iz strateškega vidika, je družbena odgovornost izvor velikega družbenega napredka, kjer se poslovanje podjetij, strokovno znanje, kompetence in njihove resurse usmeri v aktivnosti, ki koristijo celotni družbi.

Socialni partnerji v Sloveniji so DOP vključili v Socialni sporazum (2007-2009) kot odgovornost podjetij za trajnostni razvoj, ki zagotavlja gospodarsko rast, več in boljša delovna mesta, vlaganje v človeški kapital, zdravje in socialno varnost ob hkratnem odgovornem odnosu do okolja.

DOP razumejo kot eden izmed instrumentov za ohranitev ravnotežja med tremi stebri lizbonske strategije:

  1. med gospodarstvom in rastjo
  2. zaposlenostjo in evropskim socialnim modelom ter
  3. okoljem.

Poleg tega je družbena odgovornost tudi sredstvo za krepitev socialne kohezije in za napredovanje na poti do družbe znanja, kar krepi gospodarsko učinkovitost in konkurenčnost podjetij.

Vodilno vlogo pri vključevanju družbene odgovornosti v javnopolitične programe in razprave je odigrala Organizacija Združenih narodov z uveljavljanjem standarda Global Compact Iniciative leta 2000. Evropska Komisija je koncept družbene odgovornosti (2001) umestila v središče uresničevanja Lizbonske strategije v okviru katerega podjetja v svoje poslovne dejavnosti in odnose s svojimi interesnimi skupinami prostovoljno vključujejo vprašanja glede socialnih in okoljskih zadev. Pri tem je poudarek, da si podjetja prizadevajo gospodarsko rast združiti s principom trajnostnega razvoja in kakovostjo življenja.

V okviru delovne skupine za družbeno odgovornost pri Mednarodni organizaciji za standardizacijo kakovosti ISO teče postopek veljave novega standarda ISO 26000, ki bo nov standard kakovosti za družbeno odgovornost podjetij in organizacij.

Prostovoljnost pomeni osrednji element vseh aktualnih mednarodnih standardov družbene odgovornosti in izraža stališče, da gre v primeru družbene odgovornosti za takšne organizacijske prakse, ki presegajo vse to, kar je izrecno predpisano z zakonodajo.

Družbeno odgovorno ravnanje presega golo izpolnjevanje zakonskih norm in temelji na samoiniciativnosti in vsestranski odgovornosti.

Povzel: Borut Bosanac

« Nazaj