Finet

Izogibanje dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Hrvaško

Da bi se države izognile dvojnemu obdavčevanju so nekatere sklenile medsebojne sporazume o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. V tem povzetku bo govora le o Sporazumu med Slovenijo in Hrvaško, kateri se uporablja od 1.januarja 2006.

Sporazum se uporablja za ostoječe davke:

 • V Sloveniji:
  • davek od dohodkov pravnih oseb
  • davek od dohohodkov posameznikov
  • davek od premoženja
 • v Hrvaški:
  • davek od dobička
  • davek od dohodka
  • lokalni davek od dohodka

Pri obdavčitvi bilo katerega dohodka je potrebno določiti rezidentstvo osebe (pravne ali fizične) čigav dohodek se obdavčuje.

Pogoji za rezidentstvo

 • Da bi se dohodki fizične osebe tudi pravilno obračunali, moramo najprej vedeti ali je oseba davčni rezident Slovenije ali ne. Oseba mora predložiti dokumentacijo o tem:
  • ali ima v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče
  • ali je tu njegov center osebnih in ekonomskih interesov
  • kje je zaposlen in kje plačuje prispevke za socialno varnost,
  • kje je njegov običajni dom
  • ali je v Sloveniji preživel več kot 183 dni v davčnem letu.

Če izpolnjuje vsaj enega izmed omenjenih pogojev, ga bo Slovenija štela za rezidenta. Nadalje je potrebno vedeti tudi, ali je oseba davčni rezident tudi v kakšni drugi državi in ali ima Slovenija s to državo sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Če je zavezanec rezident dveh držav in je med njima sklenjena mednarodna pogodba o izogibanju dvojnega obdavčevanja, je potrebno na podlagi prelomnih pravil navedenih v 4. členu take mednarodne pogodbe določiti, v kateri izmed obeh držav bo zavezanec davčni rezident in v kateri ne.

 • Če je pravna oseba rezident obeh držav pogodbenic, se šteje samo za rezidenta države, v kateri je njen sedež dejanske uprave.

Dohodek iz nepremičnin

Dohodek rezidenta države pogodbenice, izhajajoč iz nepremičnin, ki so v drugi državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi, kar pomeni, da se od najemnine, ki se plačuje najemodajalcu v drugo državo, sme obračunati davčni odtegljaj, le če nepremičnina ni v isti državi kot njen lastnik (najemodajalec).

Povezana podjetja

Če je podjetje države pogodbenice neposredno ali posredno udeleženo pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja druge države pogodbenice

ali

če so iste osebe neposredno ali posredno udeležene pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja države pogodbenice in podjetja druge države pogodbenice

govorimo o povezanih podjetjih.

Če gre za povezana podjetja in v njih obstajajo ali se uvedejo med njimi pogoji, bodisi komercialni ali finančni, ki so drugačni od tistih med neodvisnimi podjetji, se kakršenkoli dobiček, ki bi prirastel enemu od podjetij, zaradi takih pogojev, lahko všteje v dobiček tega podjetja in ustrezno obdavči.

Obdavčitev dividend

Dividene lahko, po 10.členu Sporazuma, obdavčita država sedeža prejemnika dividend in država iz katere izvira dividenda. Davek v državi vira pa ne sme presegati 5% bruto zneska dividend, če je prejemnik dividend tudi njihov upravičeni lastnik.

Nakazila dividend v Hrvaško

Če izplačuje dividende slovenski rezident prejemniku iz Hrvaške, ki je tudi upravičeni lastnik teh dividend se lahko:

 • Obračuna davek pri viru po stopnji 5%, da bi prejemnik lahko uveljavil to nižjo stopnjo, mora pred izplačilom dividend predložiti DURS zahtevek na obrazcu KIDO 1
 • Obračuna akontacija davka po stopnji 25%, če izplačnik dividend pred izplačilom ni pridobil ustreznega dovoljenja DURS, razliko med 5% in 25% sme prejemnik dividende refundirati od DURS z obrazcem KIDO 9

Prejem dividend iz Hrvaške

Fizična oseba, ki prejme dividende iz Hrvaške, jih mora napovedati v obrazcu za napoved za odmero akontacije dohodnine v 7 dneh po izplačilu dividende.

Obdavčitev obresti

Enako kot pri dividendah, pravico do obdavčevanja ima tako država sedeža prejemnika obresti kakor tudi država vira. Velja pa tudi omejitev, da davek v državi vira ne sme presegati 5%.

Obresti, ki nastanejov državi pogodbenici in se plačujejo rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v državi, iz katere prihaja njihov prejemnik.

Izplačila obresti med povezanimi osebami

Če zaradi posebnega razmerja med plačnikom in upravičenim lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek obresti preseže znesek, za katerega bi se sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega razmerja ne bi bilo, se sme po nižji stopnji (5%) obdavčiti le znesek, ki ne preseže tržne obrestne mere. Na presežni del plačil se v Sloveniji obračunava davčno odtegljaj po stopnji 25%.

Obresti, izplačane iz Hrvaške v Slovenijo

Obresti, ki nastanejo na Hrvaškem in se plačajo slovenskemu rezidentu, se na Hrvaškem lahko obdavčijo ob izplačilu, vendar največ 5% (morebitni več plačani davek si bodo slovenski zavezanci povrnili z zahtevkom hrvaškemu davčnemu organu).

Izplačilo obresti iz Slovenije hrvaškemu rezidentu

Obresti, ki se izplačujejo hrvaškim davčnim zavezancem se obdavčujujejo enako tako z 5%, če je upravičeni lastnik obresti rezident Hrvaške.

Dohodek iz zaposlitve

Plače, ki jih dobi rezident države pogodbenice iz zaposlitve, se obdavčijo samo v državi prejemnikovega rezidentstva, razen če se zaposlitev izvaja v drugi državi pogodbenici. Če se zaposlitev izvaja v drugi državi, se lahko tako dobljeni prejemki obdavčijo v njej.

Drugi dohodki

Drugi dohodki, kot so zamudne obresti, najemnine za nepremičnine, ki so v isti državi kot najemodajalec, odškodnine za izgubljen dohodek, nagrade, darila in podobno, se obdavčijo samo v državi sedeža prejemnika dohodka, kar pomeni da država vira nima pravice do obdavčitve.

Rezident Hrvaške, ki prejema druge dohodke, izplačane v Sloveniji, uveljavlja oprostitev plačila avčnega odtegljaja po 245.členu ZdavP. Pred izplačilom pristojnemu organu predloži zahtevek za oprostitev na obrazcu KIDO 8, na podlagi katerega mu bo izdana ustrezna odločba. Če pred izplačilom ne dobi ustrezne odločbe in se obračuna slovenski davek, pa ga lahko refundira po 247.členu ZdavP. Zahtevek za refundacijo vloži na obrazcu KIDO 12.

Drug dohodek, ki ga doseže slovenski rezident na Hrvaškem, se ne sme obdavčiti, vendar mora slovenski prejemnik 7 dni po prejemu dohodka v skladu z Zdoh oddati napoved za odmero akontacije dohodnine.

Povzela: Margareta Kasun

« Nazaj